Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam

Artikel 1 Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orders en leveringen alsmede op alle overeenkomsten tussen ons en de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeenkomen.

b. Als de overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

c. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of daar wegens andere gronden door partijen geen beroep op kan worden gedaan, hebben wij het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

d. In deze voorwaarden wordt met de woorden ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ gerefereerd aan Schoondergang van Zwanenburg Grootkeukentechniek B.V., Schoondergang Van Zwanenburg Restaurant- en Keukenartikelen B.V. of Schoondergang Van Zwanenburg Service en Onderhoud B.V., afhankelijk van wie van deze vennootschappen de voorwaarden in het voorkomende geval gebruikt.

e. Als in deze voorwaarden bepaald is dat berichtgeving schriftelijk plaats dient te vinden, wordt daaronder mede verstaan per e-mail.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Zij binden ons niet en gelden slechts als een uitnodiging voor afnemer een order te plaatsen en/of een opdracht te geven.

b. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat wij de order schriftelijk hebben bevestigd, dan wel, als de order niet schriftelijk is bevestigd, als wij begonnen zijn met levering van de goederen en/of diensten.

c. De bij aanbiedingen behorende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven en overige soortgelijke gegevens zijn globaal van aard en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

d. Wij zijn gerechtigd orders en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van goederen en/of diensten te verbinden. Het feit dat wij met enige regelmaat goederen en/of diensten aan afnemer hebben geleverd, zal er niet toe leiden dat wij gehouden zijn nieuwe orders en//of opdrachten te aanvaarden. Indien en voor zover tussen ons en de afnemer (toch) een duurovereenkomst ontstaat, dan zijn wij bevoegd die te allen tijde, zonder opgave van redenen of de aanwezigheid van een zwaarwegende grond op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

e. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door verkopers, agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts als deze door de daartoe bij ons werkzame bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

f. Ten aanzien van kostenramingen, ontwerptekeningen en andere gegevens behouden wij ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht alsmede de auteursrechten voor. Het is niet toegestaan deze gegevens aan derden ter inzage te geven, noch deze voor welk gebruik dan ook aan te wenden, anders dan voor het doel waarvoor zij door ons zijn afgegeven.

g. Goederen die in opdracht van afnemer worden aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam of decor worden voorzien, dienen zo nodig met een surplus tot 10% van de overeengekomen hoeveelheid te worden afgenomen, terwijl een tot 10% minder geleverde hoeveelheid niet opnieuw behoeft te worden aangemaakt.

h. Gravures of stempels, vervaardigd voor het aanbrengen van kentekenen, naam of decor bedoeld onder g. blijven eigendom van de betreffende fabrikant. Kosten van aanmaak van gravures en stempels worden aan afnemer in rekening gebracht.

Artikel 3 Prijzen

a. Prijsopgaven blijven van kracht tot zestig dagen na de datum waarop deze afgegeven zijn.

b. Prijslijsten die door ons worden gehanteerd zijn slechts indicatief. Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.

c. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, kosten van transport, verpakking, verzekering en dergelijke.

d. Tenzij anders is bepaald, zijn de prijzen voor correctief onderhoud als bedoeld in artikel 5 exclusief de kosten voor (vervangende) onderdelen en materialen, waaronder maar niet uitsluitend koel-, reinigings- en ontkalkingsmiddelen, chemische reiniger van condensors, elektronische en meubeltechnische materialen, glas, lampen, plaatwerk, afdekstrippen en nachtafdekkingen, alsmede exclusief kosten voor onder andere maar niet uitsluitend elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden, transport-, hijs- en takelwerkzaamheden, huur van bijvoorbeeld rolsteigers, verwijderen van producten uit meubelen, cellen en machineruimten, retrofitten en/of aanpassen van R12 en/of R502 installaties, of andere werkzaamheden ten gevolge van door overheidswege opgelegde milieueisen.

e. De prijzen zijn de prijzen zoals die in de aanbieding of orderbevestiging zijn weergegeven, tenzij bijzondere omstandigheden die zich na de totstandkoming van de overeenkomst voordoen tot een wijziging van de prijzen leidt. In dat geval zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: verhoging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of andere belastingen in binnen- en buitenland, kosten ten gevolge van de invoering van nieuwe tarieven, rechten, heffingen of belastingen, wijziging van lonen, salarissen en sociale lasten, veranderingen in wisselkoersen, verhoging van de prijzen van grond- en hulpstoffen en/of de overige door derden aan ons berekende prijzen. Wij maken een wijziging van de overeengekomen prijzen tijdig aan afnemer bekend. Een wijziging van de prijzen geeft afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Montage

a. Afnemer dient – voor zover van toepassing – voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de aanleg van elektrische-, water-, gas-, stroom-, en aan- en afvoerleidingen, van riolering, afzuiginstallatie, fundaties en metselwerk, alsmede alle overige voorzieningen benodigd om de goederen ter plaatse in gebruik te kunnen (laten) stellen. Deze werkzaamheden dienen tijdig en naar behoren te worden verricht, zodat het geleverde zonder vertraging gemonteerd kan worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als afnemer schade lijdt of kosten moet maken doordat bovengenoemde werkzaamheden niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn uitgevoerd en de door ons uit te voeren montagewerkzaamheden (o.a. opstellen meubels, inbouwen apparatuur in meubels etc.) daarom vertraging ondervinden.

b. Wij sluiten installaties en apparatuur niet aan op gas, elektriciteit en water. Afnemer dient zelf voor aansluiting zelf zorg te dragen. Pas nadat de apparatuur is aangesloten, zullen wij de installaties en apparatuur in bedrijf komen stellen (inregelen, programmeren, uitleg etc.).

c. Bij inbedrijfstelling door onze werknemers zullen door hen aan afnemer alle gewenste inlichtingen over gebruik, werking en onderhoud van de geleverde goederen worden verstrekt.

d. Onze werkzaamheden gelden als uitgevoerd, zodra de installatie en/of apparatuur bedrijfsklaar is of gereed is voor verdere bewerking door afnemer. Alsdan wordt afnemer geacht de goederen in de overeengekomen en geleverde uitvoering te hebben aanvaard. Daarna voorgestelde wijzigingen en/of ontstane schaden, voor zover deze voortvloeien uit onjuist gebruik en/of onderhoud door afnemer komen voor diens rekening.

Artikel 5 Correctief onderhoud

a. Onder het verrichten van correctief onderhoud verstaan wij het opheffen van storingen aan (koel)installaties en apparatuur.

b. Storingsmeldingen worden door ons 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week aangenomen. Nadat afnemer ons heeft verzocht correctief onderhoud aan een (koel)installatie en/of apparatuur uit te voeren, bevestigen wij de ontvangst van dit verzoek en geven daarbij aan wat de verwachte responstijd is.

c. Correctief onderhoud zal zoveel mogelijk binnen de normale arbeidsuren (van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur) worden uitgevoerd. Buiten de normale arbeidsuren wordt 150% van het opgegeven uurtarief in rekening gebracht. In het weekend, dat wil zeggen vanaf vrijdag 17:00 uur tot maandag 9:00 uur, alsmede op nationaal erkende feestdagen, wordt 200% van het opgegeven uurtarief in rekening gebracht.

d. De monteur die het correctief onderhoud uitvoert zal een inspectierapport opmaken, waarin wordt bijgehouden: 1) welke werkzaamheden zijn verricht, 2) welke materialen en onderdelen zijn gebruikt en geleverd en 3) de aan de werkzaamheden besteedde tijd. De monteur en afnemer dienen beiden het inspectierapport te tekenen, waarna afnemer een kopie van het inspectierapport ontvangt.

e. Wij sturen afnemer na het uitvoeren van het correctief onderhoud een factuur voor de verrichte werkzaamheden en de gebruikte en geleverde materialen en onderdelen. Wij brengen altijd voorrijdkosten (à 30 minuten x het geldende uurtarief) in rekening.

Artikel 6 Preventief onderhoud en inspecties

a. Als wij met afnemer een duurovereenkomst hebben gesloten op grond waarvan wij met enige regelmaat inspecties en/of preventief onderhoud uit zullen voeren aan een (koel)installatie en/of apparatuur, dan gelden de bepalingen van dit artikel.

b. Onder preventief onderhoud verstaan wij het controleren van een (koel)installatie en/of apparatuur op

de goede werking, lekdichtheid, testen en doormeten van schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en andere toebehoren voor zover geleverd door de installateur van de betreffende (koel)installatie en/of leverancier van de betreffende apparatuur.

c. Onder een inspectie verstaan wij uitsluitend het uitvoeren van een lekdetectie aan koelinstallaties. De lekdetectie vindt plaats overeenkomstig de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

d. Het preventief onderhoud en inspecties wordt uitgevoerd op werkdagen binnen de normale arbeidsuren (van maandag tot en vrijdag tussen 08:00 uur en 17:00 uur).

e. Aan leidingen van een (koel)installatie zal uitsluitend onderhoud worden verricht als deze zich in het zicht bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

f. Wij stellen afnemer onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan (koel)installatie(s). Indien mogelijk worden geconstateerde gebreken meteen verholpen, waarbij kosten voor vervangende onderdelen aan afnemer zullen worden doorberekend. Als het niet mogelijk is om geconstateerde gebreken meteen te verhelpen, wordt met afnemer een nieuwe afspraak gemaakt om correctief onderhoud uit te voeren. Op het correctief onderhoud zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.

g. Zaken die bij de uitvoering van het preventief onderhoud worden vervangen (anders dan onderdelen bedoeld in sub g van dit artikel), worden aan afnemer in rekening gebracht. Afnemer ontvangt hiervan een factuur.

h. Na uitvoering van het preventief onderhoud ontvangt afnemer een kopie van het onderhoudsrapport. Het onderhoudsrapport bevat informatie over onder andere, maar niet uitsluitend 1) de staat van het onderhoud en de bedrijfszekerheid van de (koel)installatie en/of de apparatuur, 2) de verrichtte werkzaamheden, 3) welke materialen en onderdelen zijn gebruik en geleverd en 4) de aan de werkzaamheden besteedde tijd. Als een wettelijk logboekplichtige koelinstallatie onderwerp is van het preventief onderhoud, wordt tevens van iedere handeling ten aanzien van de koelinstallatie een aantekening in het logboek van de betreffende koelinstallatie gemaakt.

Artikel 7 Vrije toegang bij verrichten van diensten

a. Afnemer stelt de monteur, die de werkzaamheden uitvoert, te allen tijde in de gelegenheid het werk te kunnen verrichten en verschaft hem daartoe de vrije en onbelemmerde toegang tot de ruimte(s) waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Tevens verschaft afnemer de monteur kosteloos alle redelijkerwijs benodigde middelen, zoals maar niet uitsluitend het voor het werk benodigde water en stroom.

b. De monteur moet onmiddellijk na aankomst de werkzaamheden kunnen uitvoeren, waarbij geldt dat de (werk)ruimte direct vrij toegankelijk dient te zijn. Wachturen of vertraging(en) als gevolg van een omstandigheid die niet aan ons kan worden toegerekend worden aan afnemer in rekening gebracht.

c. Afnemer is gehouden tot betaling van voorrijdkosten (à 30 minuten x het geldende uurtarief) én wachturen (de tijd die monteur niet heeft kunnen werken x het geldende uurtarief) indien wij door afnemer niet in staat zijn gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – als vrije en onbelemmerde toegang tot een (koel)installatie of apparatuur of de ruimte waarin werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet mogelijk is, of door afnemer (of zijn personeel) niet wordt toegestaan.

Artikel 8 Levering en retourneringen

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de goederen voor rekening en risico van afnemer op het overeengekomen afleveradres plaats.

b. Levertijden worden door ons bij benadering opgegeven en gaan niet eerder in dan nadat wij de order hebben bevestigd, wij alle benodigde gegevens van afnemer hebben ontvangen én, als dit overeengekomen is, wij de overeengekomen vooruitbetalingen van afnemer hebben ontvangen. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Bij niet tijdige levering dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren.

c. Geleverde goederen dienen door afnemer in ontvangst genomen te worden, ook wanneer zij onbelangrijke gebreken vertonen. Afnemer behoort ervoor te zorgen dat het opgegeven afleveradres volledig en juist is en dat de goederen op dat adres feitelijk kunnen worden geleverd. Blijkt levering (lossing) van de goederen niet mogelijk, dan staat het ons vrij de desbetreffende goederen voor rekening en risico van afnemer:

– af te leveren op een, naar ons oordeel en/of onze transporteur meest geschikte locatie op of in de directe omgeving van het overeengekomen afleveradres;

– mee terug te nemen en op een later moment te leveren; of

– elders op te slaan en op een later moment te leveren.

d. Als een levering van goederen op verzoek van afnemer wordt uitgesteld, komen alle kosten voortvloeiende uit opslag, te rekenen vanaf de eenendertigste dag na mededeling aan afnemer dat de goederen ter verzending gereed staan, integraal voor diens rekening.

e. Als wij instemmen met het terugnemen van door ons geleverde goederen, zullen wij de desbetreffende goederen crediteren tegen de oorspronkelijk berekende prijzen, verminderd met 10% administratie- en afhandelingskosten.

f. Het in dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing in geval van deelleveringen en/of als op grond van de overeenkomst andere verplichtingen op ons rusten, zoals het verrichten van diensten. Als wij opdracht hebben gekregen dergelijke diensten te verrichten, dient afnemer ons (de monteur) in staat te stellen deze diensten ook daadwerkelijk te kunnen verrichten op de afgesproken datum van levering.

Artikel 9 Facturering en betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureren wij bij levering van de goederen. Bij de levering van diensten, factureren wij nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd.

b. Afnemer is verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag in euro’s, binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

c. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities zijn wij steeds gerechtigd – ook nadat wij de overeenkomst al geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd – gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of eerst de betaling van oudere, openstaande facturen in verband met eerdere bestellingen of leveringen van afnemer te verlangen. Daarnaast is afnemer verplicht op eerste verzoek van ons een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Als afnemer hier niet binnen de door ons gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Zolang de gevorderde vooruitbetaling niet is verricht en/of afnemer niet (volledig) voldoet aan onze eis om oudere, opeisbare facturen te voldoen of de gevorderde zekerheid niet is gesteld, zijn wij niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

d. De betalingstermijn is een fatale termijn. Afnemer zal dan ook in verzuim zijn door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Wij hebben in dat geval het recht, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin afnemer in verzuim is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke wettelijke handelsrente hoger is dan dit percentage, dan geldt de wettelijke handelsrente. Verder geldt dat een gedeelte van een maand bij de berekening van de rente voor een hele maand wordt gerekend.

e. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die die wij maken omdat afnemer zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die afnemer op grond van de overeenkomst en/of deze voorwaarden heeft niet nakomt, komen voor rekening van afnemer.

f. Het is afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op ons te verrekenen.

g. Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden gemeld.

Artikel 10 Niet-nakoming

a. Wij zijn gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, als 1) afnemer niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, 2) het faillissement van afnemer is aangevraagd of uitgesproken, 3) door derden ten laste van afnemer beslag is gelegd, 4) in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van afnemer en/of 5) afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

b. Als een van de ander a. genoemde omstandigheden zich voordoet, wordt al hetgeen afnemer uit hoofde van enigerlei overeenkomst verschuldigd is direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

a. Zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of andere gelijksoortige overeenkomsten en/of alle vorderingen die voortvloeien uit het niet-nakomen van deze overeenkomst(en), waaronder de daaruit voortvloeiende schade, renten en kosten, behouden wij ons de eigendom van de geleverde goederen voor.

b. Gedurende de periode zoals bedoeld in a. is afnemer niet gerechtigd de goederen uit welke hoofde dan ook te vervreemden, te verpanden, of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is verplicht de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Ook is afnemer verplicht de goederen gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

c. Wij hebben het recht de goederen direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, als afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in a. van dit artikel. Daartoe zal afnemer ons toegang verlenen tot die plaatsen waar onze eigendommen zich bevinden. Alle kosten

verbonden aan het terughalen van de goederen komen voor rekening van afnemer. Wij zijn eveneens gerechtigd eventuele schade aan de goederen op afnemer te verhalen of een eventuele waardevermindering van goederen aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 12 Inspectie en klachten

a. Afnemer is verplicht bij (iedere) levering te onderzoeken of de goederen die afnemer besteld heeft ook daadwerkelijk geleverd zijn, of de juiste aantallen geleverd zijn, of de geleverde goederen (waaronder begrepen de verpakking) onbeschadigd zijn en of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

b. Reclames dienen – in geval van eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen van de geleverde goederen en/of verpakking daarvan – binnen 5 (vijf) dagen na datum van levering schriftelijk en gemotiveerd bij ons ingediend te worden. In geval van verrichtte werkzaamheden door ons dient het indienen van reclames binnen 5 (vijf) dagen na uitvoering van de werkzaamheden te geschieden. Als dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de goederen en werkzaamheden geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. naar behoren te zijn uitgevoerd. Onze administratie is in dit verband beslissend. Niet-zichtbare gebreken die zich manifesteren binnen de garantietermijn als genoemd in artikel 13 van deze voorwaarden, dienen binnen 2 (twee) dagen na ontdekking daarvan, althans het moment waarop deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.

c. Van een gebrek is uitsluitend sprake als het geleverde niet volledig beantwoordt aan de garanties genoemd in artikel 13 van deze voorwaarden.

d. Geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, model, afwerking, kleur of constructie, en/of overige afwijkingen die volgens goed handelsgebruik toelaatbaar worden geacht, vormen geen grond voor reclames.

e. Als de levering uit meerdere goederen bestaat en een reclame heeft betrekking op één van die goederen, blijft afnemer gehouden de overige goederen af te nemen. De afnemer kan de overeenkomst in dat geval dus niet om die reden geheel of gedeeltelijk ontbinden.

f. Terugzending van goederen met gebreken kan uitsluitend geschieden in overleg met en na schriftelijke toestemming van ons.

g. Iedere aanspraak van Afnemer die betrekking heeft op gebreken in het geleverde, vervalt indien:

– afnemer ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

– afnemer de goederen niet op de juiste wijze heeft behandeld of bewaard;

– de gebreken, in geval van verrichte werkzaamheden, het gevolg zijn van door afnemer verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) informatie of aanwijzingen.

h. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting van afnemer onverlet.

Artikel 13 Garantie

a. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garanderen wij dat de goederen geschikt zijn voor het beoogde doel daarvan, e.e.a. uitsluitend voor zover al onze instructies met betrekking tot het gebruik van de goederen strikt zijn opgevolgd. Ten aanzien van de werkzaamheden garanderen wij dat deze naar beste inzicht en vermogen en conform de in onze branche geldende normen worden uitgevoerd.

b. De garantieperiode vangt aan op de dag van aflevering van de goederen respectievelijk op de dag dat de werkzaamheden door ons zijn verricht en verstrijkt zes maanden daarna.

c. Als 1) afnemer heeft geklaagd binnen de termijn als genoemd in artikel 12 van deze voorwaarden, 2) wij hebben geoordeeld dat de klacht terecht is (het gebrek is het gevolg is van ondeugdelijk(e) constructie, materiaal, montage, of service) en 3) de garantieperiode als genoemd in b. van dit artikel niet verlopen is, zullen wij, naar onze keuze, zorgen voor kosteloos herstel of vervanging van de desbetreffende goederen na retour ontvangst van de betreffende gebrekkige goederen of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Als sprake is van bijkomende schade, gelden ten aanzien daarvan de bepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden.

d. Afnemer heeft geen recht op garantie:

– in geval het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het gebruik van grondstoffen en/of materiaal, constructie of de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, aan ons opgelegd door afnemer of verplicht opgelegd door enige derde of regeling van overheidswege;

– als goederen of materialen worden bewerkt door afnemer of door een derde;

– indien goederen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk worden geleverd;

– afnemer, nadat wij werkzaamheden hebben verricht, zelf (herstel)werkzaamheden heeft verricht teneinde het gewenste resultaat te bereiken.

e. Indien door ons op goederen, die wij niet zelf gefabriceerd hebben, een garantie wordt gegeven, strekt onze aansprakelijkheid onder deze garantie zich tegenover afnemer nooit verder uit dan in zoverre de fabrikant de door hem afgegeven garantie jegens ons nakomt.

f. Als afnemer gedurende de garantieperiode zonder onze schriftelijke toestemming de door ons geleverde goederen laat herstellen door derden, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

g. Zolang afnemer niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

a. Onverminderd het bepaalde in artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade van afnemer in geval van opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevenden.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze ondergeschikten en bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

c. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van afnemer jegens derden, welke is ontstaan door of in verband met de aard van of gebreken aan geleverde goederen of de verrichte werkzaamheden.

d. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van afnemer. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

e. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 1) het niet kunnen gebruiken van een installatie en/of apparatuur doordat correctief onderhoud door toedoen van afnemer niet heeft kunnen plaatsvinden en/of 2) het uitvallen of minder goed werken van een installatie en/of apparatuur doordat een inspectie en/of preventief onderhoud door toedoen van afnemer niet heeft kunnen plaatsvinden.

f. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover onze aansprakelijkheid voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Wij zijn evenwel niet verplicht om rechten onder die verzekering geldend te maken, als wij door afnemer aansprakelijk worden gehouden.

g. Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en zijn te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens ons op ons beurt jegens afnemer in te roepen.

h. Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke wij ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens afnemer kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij volgens de wet aansprakelijk zijn.

i. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is onze aansprakelijkheid jegens afnemer in alle gevallen beperkt tot een maximumbedrag, gelijk aan de factuurwaarde van de levering waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

j. Afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstanties, op welke grond dan ook.

Artikel 15 Overmacht

a. Omstandigheden buiten onze wil of toedoen, ook indien voorzienbaar, die van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals onder meer oorlog, revolutie, brand, staking, epidemieën, storingen in het transport, onderbreking van de productie, gebrek aan grond- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte telecommunicatiesystemen gelden als overmacht.

b. Als wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, hebben wij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde deel, zonder dat wij gehouden zijn enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.

Artikel 16 Overige bepalingen

a. Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de voorwaarden zal eerst van toepassing zijn nadat afnemer daar een exemplaar van ontvangen heeft.

b. Afwijkingen van en aanvullingen op een overeenkomst, een order en deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.

b. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen ons afnemer kennis te nemen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Wij hebben het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en andere bevoegdheidsregels te hanteren.